Follow the links below to download the Policies and Strategies Ministry of Health

Adolescent Health Strategy

Ambulance Policy

Anti-Tobacco Communication Strategy

FCHV Strategy

Gender Equity and Social Inclusion Strategy

GRSI Strategy

Health Care Technology Policy

Health Sector Gender Equality and Social Inclusion Strategy

Health Sector Information Strategy

Health Sector Strategy

Health Sector Strategy in Nepali

HSIS National strategy

Human Resource Strategy Options for Safe Delivery

National Abortion Policy

National Advocacy Plan on HIV AIDS 2008-2011

National Anemia Control Strategy

National Blood Policy

National Blood Transfusion Policy, 2071

National Drug Policy 2005-2007

National Health Laboratory Policy-2069

National Health Policy 2071

National Health Policy-199

National Health Research Policy

National Medicine Policy

National Mental Health Policy

National Nutritional Policy

National Oral Health Policy

National Policy on Traditional Medicine

National Safe Abortion Policy

National Training Strategy

Nutrition Policy And Strategy

Oral Health Policy 2070

Policy on Quality Assurance in Health Care Services  

Population Policy

RH Research Policy Brief 2011

RH Research Strategy

Safe Motherhood and SBA Policy

Second Long Term Health Plan

SM Long Term Plan

नागरिक राहतक्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्वन्धी (दोश्रो संशोधन)
कार्षविधि२०७३

मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित र विषेध) नियमावली ०७३

सामुदायिक अस्पतालहरूलार्इ अनुदान दिने सम्वन्धी (दोश्रो संशोधन) निर्देशिका२०७३

सामुदायिक अस्पातलहरूलार्इ अनुदान दिने सम्वन्धी (प्रथम संशोधन) निर्देशिका२०७३

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) गर्ने ऐन २०६८ को दफा ११(६) वमोजिम
इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन

स्वास्थ्य मन्त्रालय माहतहका कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता सम्वन्धी कार्यविधि

स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्व सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको
नियुक्ति र मनोनयन सम्वन्धी मापदण्ड २०७३

स्वास्थ्य संस्था स्थापनासंचालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्वनधी निर्देशिका२०७० को (दोश्रो संशोधन२०७३)

स्वास्थ्य संस्था स्थापनासंचालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्वन्धि (दोश्रो
संशोधन) निर्देशिका२०७३

स्वास्थ्य सेवाको पहुंच बाहिर परेकालाई समेट्ने रणनीति